• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/576 ลง 5 เม.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 10 เม.ย.2560)

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1219 ลง 4 เม.ย. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1219 ลง 4 เม.ย. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

1.การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

2.การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th