• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1119 ลง 6 ก.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 14 ก.ค.2560)
 

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 11 ก.ค.2560

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/2671 ลง 4 ก.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/2671 ลง 4 ก.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำเงินประกันความเสียหาย ที่ฝากธนาคารพาณิชย์ กลับเข้ามาฝากคลัง

หนังสือ สงป. ที่ 0010.34/2348 ลง 15 มิ.ย.2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำเงินประกันความเสียหาย ที่ฝากธนาคารพาณิชย์ กลับเข้ามาฝากคลัง

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th