• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด ! เรื่อง การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2553(update 9 ส.ค.53)

     ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.331/ว 0046 ลง 4 มิ.ย. 2553 ให้หน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติตามสั่งการ ตร. อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553 และหนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.331/0742 ลง 6 ก.ค. 2553 ได้จัดส่งหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS จำนวน 2 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

     ด้วย กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 182 ลง 27 พ.ค. 2553 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพิ่มเติม ดังนี้

ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด ! เรื่อง การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

     ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.331/ว 0046 ลง 4 มิ.ย. 2553 เรื่อง การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นบัญชีสินทรัพย์ ให้หน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติตามสั่งการ   ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.331/ว0124 ลง 11 ธ.ค. 2552 อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553   หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานผู้เบิกหน่วยใด ไม่ปฏิบัติตามสั่งการดังกล่าวข้างต้น และทำให้มีผลกระทบกับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ของ ตร. ในภาพรวม หัวหน้าหน่วยจะต้องรับผิดชอบนั้น

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th