• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ด่วนที่สุด ชะลอการบันทึกรายการ (Update05.09.2011/11.00น.)

ชะลอการบันทึกรายการขอเบิกผ่าน GFMIS Webonline ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.2554เป็นต้นไป

กรุณาดาวโหลดไฟล์

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (Update18.08.2011/09.30น.)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

กรุณาดาวโหลดไฟล์

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th