• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 166 ลง 11 พ.ค. 2550 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านบัญชี จึงอนุญาตให้ส่วนราชการที่มีความพร้อม ยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ การยกเลิกบัญชีเกณฑ์คงค้างดังกล่าว จะต้องดำเนินการ ในภาพรวมระดับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม นั้น

จัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง


ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 170


ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.32/ ว 34 ลง 8 เม.ย. 2554 เรื่อง การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แจ้งให้หน่วยผู้เบิกจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยให้จัดทำข้อมูลเป็นผลสะสมตามแนวทาง        ที่กำหนดส่งให้ กช.สงป. ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น

รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม

 


 รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพิ่มเติม  


หน่วยผู้เบิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึก

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลง 30 มี.ค.2555   เรื่องคู่มือ


    การปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวรในระบบ


GFMIS Web Online ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.2555


ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง  และห้องประชุม กง.ตร.

รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (22.03.2012)

      ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้เบิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ตามไฟล์ที่แนบ แก้ไข 02.04.2012)

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online

        การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS Web Online ของหน่วยงานผู้เบิก ตร.  สามารถบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ผ่านระบบ GFMIS Web Online

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2555 (เอกสารแนบ)

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ขอให้จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ

          ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ขั้นตอนที่ 3 ให้หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการคำนวณต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้)  นั้น

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th