• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1502 ลง 13 ก.ย.2560 เรื่อง ขอสำรวจกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ส.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1437 ลง 5 ก.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 14 ก.ย.2560)

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค.60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.ย.2560

หนังสือ กช.สงป.ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.322/1397 ลง 30 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วยจัดส่งเอกสารรายงานจากระบบโปรแกรมฯ ของเดือน เม.ย. - ก.ค. 60 ให้ กช. ภายในวันที่ 12 ก.ย. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ต.ค. 59 - ก.ค. 60

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th