• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 112 ลง 20 มีนาคม 2558 เรื่องวิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ของเดือน ต.ค. 59 - ก.ค. 60

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

หนังสือ กช.สงป.ที่0010.34/2805 ลง 16 ส.ค.60 เรื่อง แจ้งกำชับการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

 

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี ระดับ สว. ขึ้นไป

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี ระดับ สว. ขึ้นไป

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 60

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1250 ลง 3 ส.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 11 ส.ค.2560)
 

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ส.ค.2560

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th