• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.61

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.61

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/168 ลง 7 ก.พ.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 14 ก.พ.2561)

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.พ.2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th