รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561
การตรวจสอบงบทดลอง เดือน
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4
หนังสือ กช.ที่ 0010.32/931 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.61 0010.32/931
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. 0010.33/ว 24
รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561