หนังสือแจ้งหน่วย

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีแยกประเภท 0010.32/956
การส่งรายงานประจำเดือน 0423.3/ว264
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. 0010.32/1451