แนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค

เลขที่หนังสือ
0010.32/228
ลงวันที่

แนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค