แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.33/1929
ลงวันที่

หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1929 ลง 1 ธ.ค. 60 เรื่อง แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 1-3