เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี