หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1833 ลง 18 ธ.ค.61 เรื่อง การยืนยันยอดบัญชีเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561