รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

เลขที่หนังสือ
0010.32/1514
ลงวันที่

ตามสั่งการ ตร. ลง 2 เม.ย. 62 ท้ายหนังสือ สงป.0010.32/1514 เร่งรัดให้หน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560