รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เลขที่หนังสือ
0010.34.273
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันมรา 13 ก.พ.62 )