ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.32/1387
ลงวันที่

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. (ส่ง กช.ภายในวันที่ 5 พ.ย. 62) เพื่อจะได้นำส่ง สตง. ภายในกำหนดต่อไป