การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
น.0010.34/620
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 11 เม.ย.62 )