การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
น. 0010.34/449
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 14 มี.ค.62 )