การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4363
ลงวันที่

ให้หน่วยเบิกจ่ายยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 62 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สงป.(กช.) ภายในวันที่ 11 พ.ย. 62 (ห้ามผัดส่ง)