การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พ.ศ.2553

เลขที่หนังสือ
กค 0423.3/ว 182
ลงวันที่

ด้วย กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 182 ลง 27 พ.ค. 2553 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพิ่มเติม ดังนี้

     1.งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิกแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ หมายถึง จำนวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ในงบทดลองแสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกลับรายการตามเกณฑ์คงค้างเมื่อต้น ปีงบประมาณ บัญชีรายได้ ..(ระบุประเภท)..จ่ายคืน บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (5210010112) และประเภทบัญชีปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี (42070101XX)

     2.สิ้นปีงบประมาณ งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิกไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) คงค้างในระบบ  หมายถึง จำนวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง โดยหน่วยงานจะต้องปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ที่บันทึกไว้ในแต่ละเดือนเป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่ายให้ แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนถัดไป  สำหรับบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) เป็นบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในกรณีการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน มีระยะเวลายาวนาน และหน่วยงานจะต้องทยอยปรับปรุงเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ จึงอนุโลมให้ปรับปรุงบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีงานระหว่าง ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

     ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ในไตรมาสที่ 3 และ 4  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชี กลางโดยเคร่งครัด หากหน่วยงานมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบัญชี 1 กช.สงป. โทร 0 2205 2288 หรือ 0 2205 2340 หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์กช.สงป. www.account-police.com