การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 61

เลขที่หนังสือ
0010.33/1449
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.33.1449 ลง 17 ต.ค.61 การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง ณ 30 ก.ย.61 พร้อม รายชื่อหน่วยงานผู้เบิก รายละเอียด และแบบฟอร์มบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ 30 ก.ย. 61