การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 62

เลขที่หนังสือ
0010.32/621
ลงวันที่

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.62 (สพฐ.ตร., บช.น. สตม., รพ.ตร.) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.62