การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

เลขที่หนังสือ
0010.34/446
ลงวันที่

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2562 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 มี.ค. 2562"