การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เลขที่หนังสือ
0010.322/1365
ลงวันที่

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1365 ลง 11 เม.ย.2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561