การตรวจงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561 บชก., บช.ตชด., ภาค 1-4

เลขที่หนังสือ
0010.34/1534
ลงวันที่

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 พ.ย. 2561"