การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1104
ลงวันที่

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภ.9 บช.ส. สทส. สพฐ.ตร. พตร.(สบ 8) และ ผอ.) ส่ง กช.ภายในวันที่ 13 มี.ค. 62