• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Contact

กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 ชั้น 5  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามท่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 2205 2710 , 0 2205 2338 Fax. 02205 2336

ฝ่ายบัญชี 1 โทร. 0 2205 2340 , 0 2205 2288

ฝ่ายบัญชี 2 โทร. 0 2205 1627  Fax.0 2205 2331

ฝ่ายบัญชี 3 โทร. 0 2205 1223, 0 2205 1224 Fax.0 2251 8141

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th